Aktualności

Dni: 29,30 kwietnia i 2 maja 2019 r. są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dla dzieci, którym pracujący rodzice nie mogą zapewnić opieki w godz. 7.30-15.30 będzie czynna świetlica szkolna.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, sympatycy naszej szkoły!

Okres strajku jest czasem trudnym zarówno dla Was jak i dla nas, pracowników szkoły. Walczymy o lepsze jutro dla naszych uczniów, mądry program nauczania, dostosowany do potrzeb i oczekiwań młodego człowieka. Chcemy, by szkoły rozwijały się, dawały uczniom autonomię, zachęcały do rozwijania pasji i zainteresowań. Oprócz nauczycielskiej pracy, niezbędne są środki finansowe, o te też zabiegami. I dziś chcemy Wam podziękować za wsparcie… DZIĘKUJEMY.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Marcowy apel

Czwartkowy apel przygotowany został przez klasę szóstą. Uczniowie tejże klasy opowiedzieli o miesiącu marcu, który rozpoczyna piękną, polską wiosnę. Następnie przypomnieli Siódemkowiczom tradycje wielkanocne. A mamy ich całe mnóstwo, włącznie z szaleństwami lanego poniedziałku. Również w trakcie apelu bibliotekarz szkolny, pani Agnieszka Żelezik, wręczyła uczniom dyplomy za udział w konkursie pięknego czytania. Z kolei pani dyrektor pogratulowała naszemu ósmoklasiście, który został laureatem w konkursie przedmiotowym z biologii.

Inscenizacja legendy

  20 marca na lekcji języka polskiego klasa IV prezentowała swoje aktorskie talenty. Uczniowie inscenizowali poznaną wcześniej „Legendę o warszawskim Bazyliszku”. Młodzi aktorzy zaangażowali się w swój występ nie tylko znakomitą interpretacją tekstu, ale również odpowiednią charakteryzacją, kostiumami, choreografią oraz przygotowanymi rekwizytami. Lekcja, która była podsumowaniem cyklu zajęć o teatrze, była wielką przyjemnością dla czwartoklasistów.
Prowadząca: mgr Agnieszka Kołodziejek