Dla rodzica

 

Wykaz instytucji , do których można się zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno –  pedagogicznej i wychowawczej

 

 

Informacja dla Rodziców o procedurach dyżuru wakacyjnego dla dzieci z klasy „0”

procedura dyżuru wakacyjnego

DYŻUR wakacyjny P8-2019

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

dokument PDF

Szanowni Rodzice!
Pełni niepokoju i troski o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły pragniemy przypomnieć i wyjaśnić, że parking dla rodziców przywożących dzieci do szkoły znajduje się przy ulicy Borowej i jest to jedyny parking dla osób prywatnych. Wjazd do szkoły od strony ulicy Oświatowej jest opatrzony znakiem zakazu wjazdu osobom nieupoważnionym,w tym wypadku wszystkim oprócz pracowników szkoły i zaopatrzenia. Zatwierdzone plany parkingu dla rodziców od strony ul. Oświatowej na pewno doczekają się realizacji w ciągu trzech lat. Niestety do tego czasu szkoła nie ma możliwości zapewnienia większej ilości miejsc parkingowych. W związku z notorycznym łamaniem zakazu wjazdu przez Państwa szkoła zmuszona będzie zwrócić się do odpowiednich służb o interwencję. Bardzo prosimy o niewjeżdżanie na teren szkoły od ul. Oświatowej.
Dziękujemy bardzo za zrozumienie.   Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP7

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:   https://men.gov.pl/rekrutacja

RODO w szkole

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo.pdf

PLAN LEKCJI 2018 na 19 po zmianach

 

2018/2019

kwadrans dla Rodziców

 

                                                         wykaz podręczników SP7 2018.2019

Wyprawka do oddziału przedszkolnego 2018/2019

W związku z zapewnieniem uczniom SP7 bezpieczeństwa proszę nie wjeżdżać na plac szkolny od ulicy Oświatowej. Parking dla rodziców od ulicy Borowej.

Skargi i wnioski Dyrektor Szkoły
przyjmuje w poniedziałki 14:30 -15:00

Numer konta Rady Rodziców
PKO O/Zawiercie

25 1020 2498 0000 8102 0018 2576

Cykliczne spotkania z Rodzicami w formie wywiadówek lub konsultacji odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców, dotyczącymi reformy oświaty,zamieszczamy informację w postaci zakładek umożliwiających przekierowanie zainteresowanych na:

stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014