Rekrutacja klasa 0, klasa I

Rekrutacja  na rok 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2020/2021

Informacje ogólne

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne                     w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2015 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe                 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.).

Lp. Kryteria ustawowe –

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa   Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku                       wraz ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

 

Lp. Kryteria lokalne

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Wartość kryterium

w punktach

1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek 12
2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują 6
3. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie 1

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych         przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr  492/2020 z dnia 21.01.2020 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin                       w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 24 lutego

do 2 marca 2020 r.

Od 6 kwietnia

do 10 kwietnia 2020 r.

3. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 4 marca

do 6 marca 2020 r.

Od 15 kwietnia

do 16 kwietnia 2020 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 marca 2020 r. 17 kwietnia 2020 r.
5. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 10 marca

do 13 marca 2020 r.

Od 20 kwietnia

do 21 kwietnia 2020r.

6. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 16 marca

do 17 marca 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2020 r. 23 kwietnia 2020 r.
8. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych           i kandydatów nieprzyjętych

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku                    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa)  lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
  • termin zgłoszenia ustalono od 24 lutego do 2 marca 2020 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział                       w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły,
  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r.
Lp. Kryteria lokalne Wartość kryterium

w punktach

1. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie 28
2. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek 12
3. Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 8
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 4
5. Wielodzietność rodziny kandydata 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych         przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr 495/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin                          w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 24 lutego

do 2 marca 2020 r.

Od 6 kwietnia

do 10 kwietnia 2020 r.

2. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 4 marca

do 6 marca 2020 r.

Od 15 kwietnia

do 16 kwietnia 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 marca 2020 r. 17 kwietnia 2020 r.
4. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia Od 10 marca

do 13 marca 2020 r.

Od 20 kwietnia

do 21 kwietnia 2020r.

5. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 16 marca

do 17 marca 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2020 r. 23 kwietnia 2020 r.
7. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli zapisu dziecka-1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – zamieszkałego poza obwodem szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy I – zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

Zarządzenia Prezydenta miasta Zawiercie w sprawie rekrutacji:

492 493 494 495