Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3
„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” i pozyskała 5 000 zł. na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej uwzględniając propozycje i sugestie uczniów.

Zasady realizacji zadań

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:
a) planowanie zakupów książek :
b) wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:
3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek