Spotkanie artystyczne klasy VII i VIII

SPOTKANIE ARTYSTYCZNE KLASY VII I VIII Z WIESŁAWEM OCHMANEM.
WARSZTAT EDUKACYJNY – DZIEŃ DLA MŁODYCH
Edu­ka­cja mło­dzie­ży po­przez kul­tu­rę to jedna z naj­waż­niej­szych misji Fe­sti­wa­lu Wie­sła­wa Ochma­na. To wła­śnie z myślą o mło­dym po­ko­le­niu po­wstał drugi dzień: „DZIEŃ DLA MŁO­DYCH”.
Spotkanie artystyczne, w trakcie którego Mistrz WIESŁAW OCHMAN oraz Jarosław Świtała opowiedzieli uczniom klasy VII i VIII o swoich doświadczeniach związanych z kolekcjonowaniem polskich dzieł sztuki. Wprowadzili widzów w świat malarstwa. Zaznajomili uczestników z terminologią i technikami malarskimi, historią tej dziedziny sztuki, jej rozwojem na przestrzeni lat, a także opowiedzieli o tym, kto według nich zasługuje na miano mistrzów pędzla, a kto niekoniecznie.