Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

W roku szkolnym 2008/09 MSP 7 zakwalifikowała się do udziału w projekcie
“Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stopniowo otrzymujemy środki dydaktyczne przeznaczone do realizacji projektu, w klasie stworzono ośrodki zainteresowań, dokonano opisu profili inteligencji uczniów i od września 2009r. rozpoczęto zajęcia.

 

 

Głównym celem projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego
i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 

     
 

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne
i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
   językowej (język ojczysty i obcy),
   matematyczno – przyrodniczej,
   artystycznej i ruchowej,
   komunikacyjno – informacyjnej,
   społecznej (intra i interpersonalnej).

 

www.pierwszaki.eu
 


Podsumowanie realizacji I etapu programu 
Nauczycielem realizującym I etap projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” była mgr Iwona Bzowska, która opracowała i realizowała autorski program
pt.” Każdy może odnieść sukces”. Głównymi zadaniami programu było:

  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
  wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci
  rozwijanie aktywności twórczej i stymulowanie procesów poznawczych
  kształtowanie cech wytrwałości, koncentracji uwagi, logicznego myślenia,
pokonywania trudności
  stymulowanie rozwoju poprzez wzmacnianie słabych i wspieranie mocnych stron ucznia
  kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i środowiska lokalnego
  rozwijanie zdolności wielorakich poprzez organizowanie środowiska szkolnego, gry i zabawy
ruchowe, współpracę z rodzicami

W czasie 50 godzin zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijali swe zdolności i umiejętności, korzystając ze środków dydaktycznych, które szkoła otrzymała na potrzebę realizacji projektu (wartość 8 tysięcy zł.).

     
 

     
 

     
 

18 grudnia 2009 o godz. 17.00 uczniowie klasy II w sposób uroczysty zakończyli realizację zajęć w ramach projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy – Każdy może odnieść sukces”. W pięknie udekorowanej sali pracami wykonanymi na zajęciach, uczniowie zaprezentowali swoje zdolności i nabyte umiejętności, licznie zgromadzonym gościom, podczas przedstawienia pt. “Pokłońmy się Jezusowi”. Uczniowie prezentowali utwory liryczne
o tematyce świątecznej, wykonali pokazy wokalno-taneczne, śpiewali kolędy, do których akompaniowała jedna z uczennic. Złożyli zgromadzonym gościom świąteczne życzenia
i obdarowali wykonanymi na zajęciach kartkami świątecznymi.

Pani dyrektor podziękowała za piękne wprowadzenie w nastrój świąteczny. Na pamiątkę udziału w zajęciach nauczycielka wręczyła uczniom “pacynki myszki”. W bardzo miłej świątecznej atmosferze wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Później nastąpiło świąteczne kolędowanie i biesiadowanie.

     
 

     
 

     
 

     
 


Podsumowanie realizacji II etapu projektu
“Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”! 
Od 1.12.2009 r. do 20.06. 2010 r. wśród uczniów klasy pierwszej (wychowawca mgr Teresa Dubel), był realizowany II etap Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.” Zadaniem projektu było wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, stymulowanie procesów poznawczych, kształtowanie cech wytrwałości w pokonywaniu trudności. Współpraca z rodzicami miała na celu uświadomienie doniosłości podjętych działań edukacyjnych projektu, zaakceptowanie dziecka z jego wadami i zaletami oraz wspomaganie go w rozwijaniu zainteresowań.

 

     
 

     
 

Uczniowie klasy pierwszej w czasie realizacji projektu pod tytułem „Mali odkrywcy” wykorzystując na zajęciach dostępne unijne środki dydaktyczne odkrywali w sobie i przed środowiskiem szkolnym swoje uzdolnienia i zainteresowania. Dzieci poprzez zabawę i wspólnie wykonywane zadania zintegrowały się, nauczyły się zgodnie współpracować w grupie i cieszyć z sukcesów.

 

     
 

Podsumowanie II etapu odbyło się 8 czerwca. Uczniowie zaprezentowali efekty pracy przed swoimi rodzicami, opiekunami, rodzeństwem, dziadkami. Pokaz nosił tytuł „My kochamy nasze mamy”. Wszystkie dzieci występując w teatrzyku zadedykowały swoim mamom wiersze i piosenki. W solowym wykonaniu piosenki „Nasza mama jest kochana ”usłyszeliśmy ucznia kl. I Bernarda Stawarza. Piosenkę „Dla mamy ”, przy własnym akompaniamencie na gitarze, zaśpiewała Marta Kawałek. Swoje uzdolnienia przejawiające się w grze na skrzypcach zaprezentowała Jola Bednarek, a w grze na organach Julia Gruca. Wszystkie mamy otrzymały od dzieci laurki i ordery „Wdzięczności i uśmiechu”. Na zakończenie pokazu dzieci ze swoimi mamami bawiły się przy muzyce.

 

     
 

     
 

W podziękowaniu za udział w II etapie Projektu dzieci ze środków unijnych otrzymały „myszki – palcynki”.

 

     
 


Podsumowanie realizacji III etapu projektu
“Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”! 
Trzeci etap Projektu Edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy realizowany był od 2 listopada 2010 roku do 20 czerwca 2011 roku.

 

 

Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ilości 3 godzin tygodniowo. Zajęcia polegały na umożliwieniu uczniom działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kluczowych kompetencji, a mianowicie: językowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, ruchowej, muzycznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W Projekcie brały udział wszystkie dzieci z klasy pierwszej, czyli 16 uczniów. Rozpoczynając projekt, wychowawczyni mgr Olga Pierwocha, dokonała diagnozy początkowej profilu inteligencji wszystkich dzieci. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami przedstawiła im tę diagnozę, która określała inteligencje dominujące wśród uczniów, a także wskazywała te, które wymagają wsparcia.

 

     
 

Poprzez udział w projekcie uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach i korzystać z atrakcyjnych pomocy naukowych. W klasie zostały utworzone ośrodki zainteresowań, które pomagały dzieciom poznawać swoje ukryte zainteresowania i talenty, jak i rozwijać posiadane umiejętności i zdolności. Dużym plusem, a zarazem ułatwieniem w prowadzeniu zajęć, była bogata baza pomocy dydaktycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się: gry planszowe, klocki, pacynki, przybory do ćwiczeń gimnastycznych i logico.

 

Wielu uczniów z tej klasy odkryło u siebie nowe talenty. Najważniejszym jednak efektem realizacji programu było nabycie przez dzieci wiary w siebie, otwarcia się na nowe bodźce, odwagi w próbowaniu nowości i eksperymentowaniu. W świadomy, a czasem nieświadomy sposób rozwijali słabiej rozwinięte inteligencje poprzez wykorzystywanie tych mocniejszych. Zajęcia rozbudziły aktywność i ciekawość twórczą, szczególnie u uczniów nadruchliwych, którzy aby się uczyć muszą działać.

 

     
 

Na zakończenie, w dniu 26 maja uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu pod nazwą “Dzień Rodziny”. W czasie pokazu uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, przedstawiali inscenizację, kręcili hula-hopami chodzili na szczudłach, grali na instrumentach itp. Każde dziecko miało możliwość zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności. Uczniowie otrzymali na pamiątkę pacynki-myszki. Pokaz dostarczył dzieciom wiele emocji, poczucie sukcesu i zmotywował do dalszych działań twórczych. Rodzice byli bardzo zadowoleni obserwując nabyte i rozwinięte umiejętności swoich dzieci. Program na pewno przyczynił się do większej i ściślejszej integracji zespołu klasowego.