Dokumenty szkoły

koncepcja pracy szkoły

plan rozwoju szkoły 21-22

statut

szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

szkolny zestaw programów

program profilaktyczno –  wychowawczy 2021 –  22

plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

regulamin wejścia na kompleks boisk wielofunkcyjnych